نیروهای حامی دولت وحدت ملی لیبی مناطق جدیدی از شهر سرت را آزاد کردند