ارائه تسهیلات به کشاورز و برنامه تولیدی کشور را در تولید حبوبات خودکفا می کند