امیر شا‌ه‌صفی از پایگاه هوایی شهید اردستانی بازدید کرد