اوباما: دموکراسی آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری در معرض خطر است