لغو نماز جمعه شیعیان بحرین برای سیزدهمین هفته متوالی