عبور آمار سرشماری از 17 میلیون نفر/ مشارکت 21.5 درصد جمعیت در آمارگیری اینترنتی