کشورهای صادر کننده سلاح به عربستان حمایت خود را متوقف کنند