نظر رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان درباره قراردادهای خودروسازان خارجی