قدرت‌های بزرگ و برخی از کشورهای غربی تروریسم را پرورش می‌دهند