بازدید نماینده کهگیلویه از پروژه آبرسانی به شهرستان بهمئی