لوزان و کور سوی امید برای توقف جنگ پنج ساله در سوریه