استیضاح‌کنندگان کوتاه آمدند/ فانی نمایندگان را تا حدود زیادی قانع کرد