باز شدن مسیر صادرات گوشت گوسفند از ایرلند به ایران