ایران 68 معدن را برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرد