یک نظامی صهیونیست در قدس اشغالی هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفت