اتهام زنندگان به مسئولان به میز محاکمه کشانده شوند