همایش ملی «حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی» برگزار می‌شود