مقام آمریکایی حمله به مراسم عزاداری در یمن را تکان دهنده ارزیابی کرد