انتخاب بانوی ایرانی به‌عنوان مدیر شایسته در عرصه گردشگری