نباید به بهانه علم، فرهنگ و ارزش‌ها در دانشگاه فراموش شود