هیچ کدام از آسانسورهای مسکن مهر استاندارد لازم را ندارد/ برای بازرسی رایگان آسانسورهای دانشگاه شریف اعلام آمادگی کرده بودیم