در آستانه نشست لوزان، پاریس بر راه حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد