نیروهای یمنی 40 مزدور عربستانی را در منطقه البقع از پای در آوردند