عبدالعزیز الشمری به عنوان کاردارعربستان در بغداد معرفی شد