مبتلايان به زيکا در برابر اين بيماری مقاوم می‌شوند