روزنامه زنجیره ای کاندیدای اصولگرایان را انتخاب کرد!