افتتاح 60 کیلومتر دیگر از کریدور شماره 10 تا پایان سال/ 2500 میلیارد اعتبار می‌خواهیم