رویکرد دو گانه گاوچران ها در مقابل فضای پسابرجام ایران/جنگ تبلیغاتی احزاب برای فریب افکار عمومی آمریکا