مدیران وابسته به دولت گذشته برای سبد رای روحانی مشکل‌ساز می‌شوند