سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله آزادسازی می‌شود