70 درصد جمعیت خراسان‌جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستند