رشد صنعت نفت ایران با قراردادهای جدید نفتی محال است