رویدادهایی که روز شنبه (24 مهر) در کرمانشاه خبری می شوند