اوراق مشارکت لیزینگ امید با سود 18 درصد پذیره‌نویسی می‌شود