ستیضاح کنندگان نامه استیضاح را پس گرفتند/ فانی نمایندگان را تا حدود زیادی قانع کرد