کویت حمله تروریستی اخیر در صحرای سیناء را محکوم کرد