فاصله کلینتون و ترامپ در نظرسنجی رویترز به 7 درصد رسید