کشورها از حمایت مالی و تسلیحاتی تروریست ها خودداری کنند