سود دولت ها در ارز دو نرخی است/ دولت به جای ابلاغ وارد عمل شود