کشورهای صادرکننده سلاح ارائه پشتیبانی نظامی به عربستان و امارات را متوقف کنند