پال رایان: از هر 10 آمریکایی 7 نفر موافقند که کشور در مسیر اشتباهی حرکت می کند