استاد باستان‌شناسی مشرق‌زمین در دانشگاه بلژیک درگذشت