پل رایان: آمریکایی ها معتقدند کشور در مسیر اشتباهی حرکت می کند