المحیسنی: خاستگاه مردمی مخالفان سوری از بین رفته است