چند زن آمریکایی دیگر، ترامپ را به تعرض جنسی متهم کردند