اوباما: آمریکا آماده عملیات نظامی بیشتر در یمن است