استاندارخوزستان: نقش دانشگاهیان در جذب سرمایه گذار موثر است