شبهه آمارسازی در پرداخت وام بانکی به ۹هزار تولیدکننده/وزارت صنعت لیست را منتشر کند