سرمربی جوانان قطر: شایسته پیروزی برابر ایران بودیم