از قیمت خودرو داخلی و وارداتی تا قیمت آپارتمان در محدوده صادقیه